İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

10/11/2015 14:07:13 - 25/11/2015 14:07:13 - 7471 Okunma

Kamu kurumlarında İşveren/işveren vekili kimdir?

İşveren/işveren vekili tanımı kanunda ki izahı itibariyle Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları  nı ifade eder. Üniversitelerde işveren/işveren vekili olarak rektörlük makamından sonra birimlerin en üst amirleri görünmektedir. (Fakülteler - Dekanlık makamı, Yüksekokullar - Yüksekokul müdürleri, vb...

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren yükümlülükleri nelerdir?

Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren genel yükümlülükleri kanunun 4. maddesinde açıklanmıştır. Bunun ile birlikte kanun ve bağlı yönetmeliklerde işveren/İşveren vekilinin çok sayıda yükümlülüğü bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi bulundurma/çalıştırma yükümlülüğü kanunun  Mad.38-(a).1 fıkrasında belirtildiği üzere kamu kurumlarında Temmuz 2016 tarihi itibariyle olacaktır. Bunun dışında risk değerlendirme, acil durum eylem planlarının hazırlanması, Acil durum tahliye tatbikatları, çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği eğitimleri gibi yükümlülükler kanunun yürürlülük tarihi olan Temmuz 2012 itibariyle kamu kurumları dahil tüm işyerleri için geçerli kılınmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışan yükümlülükleri nelerdir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların genel yükümlülüğü kanunun 19 maddesinde açıklanmıştır. Genel olarak talimatlara göre çalışma, işyeri ve işverenin koymuş olduğu kurallara uyma, kendisinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmama olarak özetlenebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul kurma zorunluluğu nerelerde vardır? Kurul üyeleri kimlerden oluşur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu Mad.22 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik  gereği Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. Bu durumda ayrı bir saymanlık sicil numarası bulunan 50 ve üzeri çalışanı bulunan tüm birimlerde iş sağlığı ve güvenliği kurul kurma zorunluluğu bulunmaktadır. İş sağlığı kurullarında 

İşveren vekili

Çalışan temsilcisi/ çalışan baş temsilcisi (birden fazla temsilcinin olması durumunda temsilciler arasından seçilir)

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri hekimi 

Personel işlerinden sorumlu 

varsa destek personeli (teknik personel)

İş Sağlığı ve güvenliği kuruluna ayrıca birimlerde alt işveren bulunması halinde alt işveren temsilcilerinin katılması çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi açısında önemlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun amacı, çalışma usul ve esasları nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği kurulları çalışan sayısının fazla olduğu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulması gerekmektedir. Burada amaç işyerinde iş güvenliğinin sağlanması sağlık bir çalışma ortamı oluşturmak olduğundan dolayı, görevli İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görevleri arasında bulunan önerileri, tespitlerinin değerlendirilmesi, çalışanların temsilcileri vasıtasıyla çalışma koşulları ve alanlarından gelecek önerilerilerin değerlendirilmesi, iş kazaları ve olumsuz durumların ortadan kaldırılması için ortak görüş sağlanması amacıyla çalışır. İş sağlığı ve güvenliği kurul gündemi bu öneri, tespitler, iş kazaları gibi durumlardan oluşturulur. Bu durumların ortadan kaldırılması veya tekrarlanmaması için öneriler görüşülerek karara bağlanır. Öneriler konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkması halinde gündem konusu kurul üyelerinde açık oylanarak salt çoğunluğun görüşü karar tutunağına geçirilir. Oy verenlerin görüşleri genel anlamda karar tutanağında yer alır. 

 

sıkça sorulan sorular merak edilenler iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükler sorumluluklar

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.